Privacybeleid Pattern on tour te Reeuwijk NL

PATTERN ON TOUR registreert en verwerkt bepaalde persoonsgegevens. In dit beleid stellen we u op de hoogte van de omgang met deze gegevens. Het beleid is opgesteld volgens de wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel 1 Definities

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, mailadres en leeftijd.


In de AVG valt onder een verwerking:

• Verzamelen, vastleggen en ordenen

• Bewaren, bijwerken en wijzigen

• Opvragen, raadplegen, gebruiken

• Verstrekken door middel van doorzending

• Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen

• Samenbrengen, met elkaar in verband brengen

• Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens


Artikel 2: Van wie verwerkt PATTERN ON TOUR persoonsgegevens.

PATTERN ON TOUR verwerkt persoonsgegevens van mensen die in relatie staan, stonden of komen te staan tot PATTERN ON TOUR, zoals klanten, leveranciers en het administratiekantoor.

PATTERN ON TOUR verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (religie/medisch/etc.), tenzij de relatie dat zelf vraagt of het moet op basis van de wet.


Artikel 3: Wat legt PATTERN ON TOUR vast

PATTERN ON TOUR legt het minimale dat nodig is vast met een goede bedrijfsvoering tot doel. Voor klanten is dit het mailadres en telefoonnummer voor zakelijke correspondentie en adresgegevens voor verzending van het factuur / offertes en eventuele nieuwsbrief en/of zakelijke groet. Voor nieuwsbrieven kan men zich te alle tijden afmelden.


Artikel 4: Toestemming

Uw gegevens worden alleen verwerkt indien u hier toestemming voor geeft. Bij het aangaan van de relatie wordt u gewezen op het privacybeleid en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Dit kan middels mailcontact, een overeenkomst, een account aanmaken, een offerte of factuur waarin het volgende bericht staat opgenomen:

Bij ondertekening gaat u akkoord met het Privacybeleid van PATTERN ON TOUR, die u vanaf de website (patternontour.com) gelezen heeft of op aanvraag ontvangen heeft.

U kunt te alle tijden uw gegevens inzien of vragen deze te wijzigen.


Artikel 5: Omgang met persoonsgegevens

PATTERN ON TOUR gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en worden alleen verwerkt voor het zakelijke doel dat bijdraagt aan goede bedrijfsvoering.

De persoonsgegevens worden zonder toestemming niet gedeeld met derden.


Artikel 6: Wie is verantwoordelijk

Anke Breur is binnen PATTERN ON TOUR voor het correct uitvoeren van dit beleid.

Voor eventuele vragen / klachten kunt u contact opnemen met Anke Breur, T 06 30191759

Bijgevoegd Procedure melding datalekken


Procedure melding datalekken


Datalek

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, een gestolen geprinte ledenlijst of cliëntgegevens.
Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks.


Melden Datalek

Een datalek moet gemeld worden bij Anke Breur

Deze persoon checkt wat er gelekt is en meldt de datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

(http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)


Benodigde gegevens

Voor de melding zijn de volgende gegevens nodig:

de aard van de inbreuk;

de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;

de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;

een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens;

de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.

Privacy policy Pattern on tour in Reeuwijk ENG

PATTERN ON TOUR records and processes certain personal data. In this policy, we inform you about how we handle this data. The policy has been drawn up in accordance with the AVG General Data Protection Regulation Act.


Article 1 Definitions

What are personal data?

Personal information is information by which a person can be identified, such as name, address, mail address and age.

A processing operation is included in the AVG:
- Collecting, recording and arranging
- Storage, updating and alteration
- Consultation, retrieval, use
- Provided by means of transmission
- Dissemination or any other form of making available
- Bringing together, connecting with each other
- Protection, erasure or destruction of data


Article 2: Of whom does PATTERN ON TOUR process personal data?

PATTERN ON TOUR processes personal data of people who are, have been or will be in contact with PATTERN ON TOUR, such as customers, suppliers and the trust office.

PATTERN ON TOUR does not process any special personal data (religion/medical/etc.), unless the relationship asks for this itself or it has to be done on the basis of the law.


Article 3: What does PATTERN ON TOUR record?

PATTERN ON TOUR defines the minimum required for good business practice. For customers this is the mailing address and telephone number for business correspondence and address details for sending the invoice / offers and any newsletter and/or business greeting. You can unsubscribe from newsletters at any time.


Article 4: Authorisation

Your data will only be processed if you give your consent. When entering into the relationship, you will be reminded of the privacy policy and asked to agree to it. This can be done by mail contact, an agreement, creating an account, a quotation or invoice in which the following message is included:

By signing, you agree to the Privacy Policy of PATTERN ON TOUR, which you have read from the website (patternontour.com) or which you have received on request.

You can view your data at any time or ask for it to be changed.


Article 5: Handling of personal data

PATTERN ON TOUR handles personal data with care and is only processed for the business purpose that contributes to good business practice.

The personal data will not be shared with third parties without permission.


Article 6: Who is responsible?

Anke Breur is within PATTERN ON TOUR for the correct implementation of this policy.

If you have any questions or complaints, please contact Anke Breur, T 06 30191759.


Attached Procedure for notification of data leaks


Procedure for notifying data leaks


Data breach

We speak of a data breach when personal data falls into the hands of third parties who should not have access to that data. A data leak is the result of a security problem. Most of these files are leaked computer files, a stolen printed membership list or client data.

Other examples include cyber attacks, mis-sent email, stolen laptops, discarded uncleaned computers, and lost USB sticks.


Report Datalek

A data leak must be reported to Anke Breur.

This person checks what has leaked and reports the data leak to the Personal Data Authority (AP).

(http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)


Required data

The following information is required for the notification:

the nature of the infringement;

the bodies or persons from whom more information may be obtained about the infringement;

the recommended action to limit the negative impact of the infringement;

a description of the established and likely impact of the breach on the processing of personal data;

the measures which the organisation has taken or proposes to take to deal with these consequences.
Translated with www.DeepL.com/Translator