Algemene voorwaarden, NL

Algemene voorwaarden Pattern on tour, Tempeldijk 9, 2811 PJ Reeuwijk, Nederland

Op al onze leveringen, werkzaamheden, transacties, offertes, facturen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Definities

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan ‘Pattern on tour, designstudio gevestigd te Reeuwijk.

3. Onder ontwerpen wordt verstaan alle uitingen, zoals dessins, illustraties en artwork, die door de opdrachtnemer wordt gemaakt.

4. Onder rapport wordt verstaan het te repeteren document met het ontworpen dessin.


Artikel 2 Offertes, overeenkomst en bevestiging

Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.

Door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden kunnen er wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk (per post of email) worden bevestigd. Genoemde prijzen zijn excl. BTW.


Artikel 3 Copyright, gedeponeerde merken

Zonder toestemming van opdrachtnemer mogen de ontwerpen en zo ook alle uitingen op de website patternontour.com niet gekopieerd, gerepeteerd, gedeeld en/of opgeslagen worden.

Pattern on tour is niet aansprakelijk voor claims of rechtelijke vervolging die zou voortkomen uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal/ideeën door de opdrachtgever dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merken.


Artikel 4 Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ontwerpen te gebruiken:

Als er niet aan de (betalings)verplichting wordt voldaan die in de overeenkomst zijn afgesproken.

Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, het recht om het ontwerp te gebruiken zoals afgesproken qua termijn, gebied, aantal en/of sector.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade tengevolge van een inbreuk op wetgeving/recht.

Voor andere toepassingen dan afgesproken is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer benodigd.


Artikel 5 Auteursrecht en intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door Pattern on tour ontwikkelde grafische uitingen (o.a. dessins, illustraties en art work) inclusief de website (patternontour.com) ligt bij Pattern on tour. Alle rechten voorbehouden.

Er mogen geen ontwerpen zonder toestemming van Pattern on tour worden aangepast.

Alle concepten, ideeën, teksten, (werk)tekeningen en dergelijke door of namens de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, zijn en blijven, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, het eigendom van de opdrachtnemer.

Pattern on tour behoudt zich het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio en ter promotie.


Artikel 6 Wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.


Artikel 7 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 8 Annulering

In geval van tussentijdse annulering heeft de opdrachtnemer naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het bedrag dat staat voor het gedeelte voor de al verrichtte werkzaamheden.


Artikel 9 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de wettelijke 30 dagen na factuurdatum. Prijzen zijn in euro’s.

Alle door Pattern on tour gemaakte kosten, zoals (buiten) rechtelijke kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met het niet/laat betalen van de overeengekomen werkzaamheden zijn voor de opdrachtgever. Ook mag de wettelijke boeterente gerekend worden.

Het plotseling verkorten van termijn van levering kan extra kosten met zich meebrengen.


Artikel 10 Rapport

De opdrachtnemer verkoopt het ontwerp (dessin) in de vorm van een rapport: het kleinste deel van een te repeteren bestand met een gangbaar formaat, digitaal aangeleverd. Ook een illustratie wordt digitaal aangeleverd.

Wanneer opdrachtgever (schriftelijk/per mail) akkoord gaat met de proef (het bestand in lage kwaliteit) en de daarbij horende prijsafspraak, wordt het bestand in hoge resolutie toegezonden voor gebruik.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten e.d. in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of waarvoor hij in de gelegenheid gesteld is maar hier geen gebruik van heeft gemaakt.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurverschil van een ontwerp op verschillende uitingen zoals beeldschermen en drukwerk.


Artikel 11 Levering

Pattern on tour vertrouwt erop het resultaat te behalen zoals in de overeenkomst is afgesproken. De opdrachtgever heeft het recht om binnen 10 dagen na datum van het leveren van het ontwerp een klacht in te dienen. Hier kan herstel of vervanging van geleverde zaken uit voortvloeien. De wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding, ontbinding of opschorting van de betalingsverplichting. De opdrachtnemer gaat ervan uit dat na het verstrijken van de 10 dagen na het leveren van het ontwerp, het ontwerp geaccepteerd is door de opdrachtengever.

De opdrachtnemer heeft het recht klachten die na 10 dagen na het leveren van het ontwerp binnenkomen niet in behandeling te nemen.

Opgegeven termijnen voor levering zijn indicaties en niet bindend.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

Pattern on tour is niet aansprakelijk voor:

Fouten of tekortkomingen voortvloeiend uit de door de opdrachtgever ingeschakelde derden.

Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Pattern on tour.

Tekortkomingen in het nakomen van de overeenkomst als gevolg van diefstal, ongevallen, brand, machinebreuk, stakingen en belemmeringen in vervoer of verrichtingen door derden.


Terms and conditions, ENG

Terms and conditions Pattern on tour, Tempeldijk 9, 2811 PJ Reeuwijk, Netherlands

Our general terms and conditions apply to all our deliveries, work, transactions, quotations, invoices and agreements.

Pattern on tour is not responsible for mistakes in this terms and conditions caused by translating this text by Deepl. Ask the Dutch version for the original terms and conditions.


Article 1 Definitions

1. The client is understood to be the natural or legal person who has given the order for the work.

2. The contractor is defined as 'Pattern on tour, design studio based in Reeuwijk.

3. Design is understood to mean all expressions, such as designs, illustrations and artwork, made by the contractor.

4. Report is understood to mean the document to be rehearsed with the designed design.


Article 2 Quotations, agreement and confirmation

Quotations are non-binding and valid for 30 days.

Unforeseen changes in the work may lead to changes in the quotations. The stated rates and offers do not automatically apply to new orders.

The orders must be confirmed by the client in writing (by post or email). Mentioned prices are excl. BTW.


Article 3 Copyright, registered trade marks

The designs and thus all statements on the website patternontour.com may not be copied, rehearsed, shared and/or stored without the contractor's permission.

Pattern on tour shall not be liable for any claims or legal action arising out of the customer's unlawful supply of material/ ideas that violates copyright laws and/or existing trademarks.Article 4 Use and licence

The client is not permitted to use the designs:

If the (payment) obligation agreed in the agreement is not met.

If, for any reason, the contract is terminated prematurely.


If the conditions are met, the client has the right to use the design as agreed upon in terms of term, area, number and/or sector.

The contractor is not liable for compensation of damage as a result of a breach of law/legislation.

For applications other than those agreed upon, the contractor's express written consent is required.Article 5 Copyright and Intellectual Property

The copyright for all graphic expressions developed by Pattern on tour (e.g. designs, illustrations and art work) including the website (patternontour.com) lies with Pattern on tour. All rights reserved.

No designs may be modified without the permission of Pattern on tour.

All concepts, ideas, texts, (work) drawings and the like produced by or on behalf of the contractor during the execution of the agreement shall be, and shall remain, the property of the contractor, as shall the right to use them.

Pattern on tour reserves the right to include completed projects in its portfolio and for promotion.


Article 6 Amendments

If during the execution of the work it appears that for a good execution it is necessary to change or supplement the work to be done, parties shall timely and in mutual consultation adjust the agreement.


Article 7 Confidentiality

Both parties are obliged to maintain the confidentiality of all confidential information that they have obtained in the framework of their agreement from each other or from another source. Information is deemed to be confidential if the other party has indicated this or if this follows from the nature of the information.


Article 8 Cancellation

In the event of interim cancellation, the contractor shall be entitled, in addition to reimbursement of the costs incurred, to the amount representing the part of the work already carried out.


Article 9 Payment

Payment must be made within 30 days after the invoice date. Prices are in euros.

All costs incurred by Pattern on tour, such as (extra) legal costs, legal costs, costs for legal assistance, collection agencies and bailiffs in connection with the non-payment or late payment of the agreed work, are for the client's account. The statutory penalty interest may also be taken into account.

Sudden shortening of the delivery period may result in additional costs.


Article 10 Report

The contractor sells the design in the form of a report: the smallest part of a file to be rehearsed with a standard format, delivered digitally. An illustration is also provided digitally.

If the client (in writing or by mail) agrees to the trial (the file in low quality) and the associated price agreement, the file will be sent in high resolution for use.

The contractor is not liable for any deviations, errors, etc. in the proofs approved or corrected by the employer or for which he has been given the opportunity but which he has not used.

The contractor shall not be liable for any difference in colour of a design on different displays such as monitors and printed matter.


Article 11 Delivery

Pattern on tour is confident that it will achieve the result agreed in the agreement. The client has the right to submit a complaint within 10 days of the date of delivery of the design. Repair or replacement of delivered goods may result from this. The other party is not entitled to compensation, dissolution or suspension of the payment obligation. The contractor assumes that after the expiry of the 10 days after delivery of the design, the design has been accepted by the client.

The contractor has the right not to deal with complaints received after 10 days of delivery of the design.

Specified delivery periods are indications and are not binding.


Article 12 Liability

Pattern on tour is not liable for:

Errors or shortcomings arising from third parties engaged by the client.

Incorrect, incomplete and late delivery of material by the client and all errors or shortcomings resulting from this.

Errors, defects or price overruns by suppliers to Pattern on tour.

Defects in the fulfilment of the agreement as a result of theft, accidents, fire, breakdown of machinery, strikes and obstacles in transport or performance by third parties.


Translated with www.DeepL.com/Translator